Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

DOKUMENTY SZKOLNE

My, na­uczy­ciele Szkoły Podstawowej w Sidrze,
mając na uwadze, że
na­sza szkoła po­winna funk­cjo­no­wać we­dług ja­snych
i pra­wo­rząd­nych za­sad, chcąc ją do­sto­so­wać do po­trzeb cza­sów
i cią­głego roz­woju de­mo­kra­cji w na­szym kraju, ma­jąc świa­do­mość,
że ob­li­cze szkoły za­leży przede wszyst­kim od nas sa­mych,
kie­ru­jąc się po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­cymi i nad­rzęd­nymi wo­bec
wszel­kich in­nych ak­tami praw­nymi oraz mię­dzy­na­ro­do­wymi po­sta­no­wie­niami,
do­ty­czą­cymi praw czło­wieka i praw dziecka
uchwa­lamy ni­niej­sze dokumenty szkolne.

Pobierz pliki…


System oceniania.

Od dnia 01.09.2015r Rada Pedagogiczna wprowadziła poprawkę do systemu oceniania wprowadzając przelicznik procentowy oraz plusy i minusy do ocen. Jednocześnie wprowadzono do dziennika elektronicznego przelicznik wagowy, który wynosi:
2 w przypadku sprawdzianów
1 w przypadku innych ocen.

                          System ten obowiązuje również w roku szkolnym 2020/2021

ocenianie