Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

Program wychowawo-profilaktyczny

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO ZAWARTE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH I DOKUMENTACH:

1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (art. 48, 53, 54, 70, zwłaszcza atr. 72)

2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

3) Konwencja Praw Dziecka

4) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
    ze zmianami)

5) Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami)

6) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;

7) Ustawa o systemie oświaty i wychowania z dnia 7 września z 1991 roku (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572)

8) Ustawa z dnia 26 października1982r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz. U. 2010, Nr 33 poz. 178 )
Tekst obowiązuje od 8 czerwca 2012.

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. W sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowań ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703).

10) Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe

(Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59)oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);

11. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia itd.

 

Pobierz…
PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY