Get Adobe Flash player

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

GIMNAZJUM – ARCHIWUM

Archiwa

Podstawa prawna:

1.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami
2.
Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 51, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
4.
Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz 225z późn. zmianami)
5.
Rozporządzenia MENiS z 09 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506 z późn. zmianami)
6.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).
7.
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 226 z późniejszymi zmianami).
8.
Rozporządzenie MENiS z 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.z 2004r. Nr 26 poz. 232 z późn. zmianami).
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).
10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324).
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487 z późniejszymi zmianami).
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania
i  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach, oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2011r. Nr 228 poz.1490)

Strony: 1 2